Korot ovat lähtökohtaisesti rajoituksetta vähennyskelpoisia elinkeinoverotuksessa, omalle pääomalle maksetut korvauksethan maksetaan jo verotetuista tuloista eli ovat vähennyskelvottomia. Tämän perusasetelman seurauksena on eri rahoitusratkaisuja punnittaessa syytä kohdistaa huomiota vieraan ja oman pääoman suunnitteluun ja niille maksettavien korvausten arvostamiseen ja jaksottumiseen. Peruslähtökohtaa on kuitenkin rajoitettu erityisesti (kansainvälisen) veronkierron perustein ja nyt hallituksen esityksellä vielä tarkemmin. Muutos perustuu EU:n veronkiertodirektiivin täytäntöönpanoon. Uusi, tiukennettu korkojen vähennysoikeuden rajoittamista koskeva (budjetti)laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2019 alusta ja sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa.

Rajoituksen sisältönä korkomenot voisi vähentää täysimääräisesti aina korkotulojen määrää vastaavilta osin ja jos nettokorkomenot ovat verovuonna enintään 500 000 euroa. Yli 500 000 euron nettokorkomenojen osalta korkomenot voitaisiin vähentää siltä osin kuin ne ovat enintään 25 prosenttia oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta. Muille kuin konserniosapuolille maksettuja nettokorkomenoja voisi vähentää kuitenkin aina vähintään 3 000 000 euroa. Laissa on ns. tasevapautussäännös, minkä perusteella korkomenoja voidaan hyväksyä yli em. rajoitteiden, jos voidaan osoittaa taseaseman olevan koko taloudellisessa kokonaisuudessa (konsernissa) vähintään yhtä velkainen kuin korkoja vähentävällä yhtiöllä. Rajoitusta ei sovellettaisi itsenäisiin yrityksiin eikä direktiivissä manittuihin rahoitusalan yrityksiin.Voidaan todeta, että korkojen vähennysoikeuden rajoitukset kohdistuvat lähtökohtaisesti suurempiin yhtiöihin ja pääomavaltaisiin järjestelyihin, kuten esimerkiksi kiinteistö- ja rahoitusalalla.

Riippumatta korkojen vähennysoikeuden rajoituksesta, tulee oman- ja vieraan pääoman korvaukset suunnitella siten, että verovähennysoikeus, oman pääoman riittävyys ja maksukyky ovat myös tulevina vuosina tarkoituksenmukaisella tasolla. Näin erityisesti yrityskauppoja ja rahoituskierroksia toteutettaessa.