top of page
Search
  • Writer's pictureMarko Roukkula

UHKAAKO KESKITTYNYT OMISTUS YRITYKSEN KASVUA JA OMISTAJA-ARVOA?

Luontainen varovaisuus ohjaa päätöksentekoa yrityksissä usein silloin, kun omistus on keskittynyt pienelle joukolle. Jopa keskisuurissa perheyrityksissä omistajia voi olla yksi tai kaksi. Kerron tässä blogissa, miksi ja milloin omistajien kannattaisi tosissaan pohtia omistajuuden hajauttamista. Väitän, että omistuspohja on usein niin pienellä joukolla, että se hidastaa kasvua!  

Globalisoituvassa liiketoimintaympäristössä muutosvauhti kiihtyy kaikilla toimialoilla, ja markkinoilla kasvamiseen tarvitaan uskallusta, kyvykkyyttä ja osaamista tehdä rohkeitakin päätöksiä.  

Huolellisesti tehty omistuksen hajauttaminen uudelle omistajakumppanille laskee kynnystä tehdä strategisia investointeja sekä vaikeita päätöksiä. Rahoituksellisten rahkeiden kasvamisen lisäksi tarkkaan valittu omistajakumppani tuo näkemystä ja johtajuutta liiketoiminnan kehittämiseen sekä yrityksen arvon kasvattamiseen.   

KASVU VAATII PANOSTUSTA

Omistajat ovat aika ajoin tilanteessa, jossa kasvun varmistaminen edellyttää esimerkiksi merkittävää investointia tehokkaampaan tuotantoon, älykkäämpään tietojärjestelmään tai merkittävän yritysjärjestelyn toteuttamista. Harva on valmis nostamaan omaa absoluuttista riskiä liian korkeaksi, kuten tekemään yksin tai edes kaksin esimerkiksi välttämätöntä 10 miljoonan euron investointia. Mitä jos rahaa tarvitaankin arvioitua enemmän, mutta sitä ei ole enää saatavissa? Joskus kasvu voi vaatia toisen yrityksen ostamista.   

Suomessa on runsaasti arvostettuja listaamattomia yrityksiä, jotka ovat menestyneet vuosien saatossa mainiosti kotimaan markkinoilla. Kasvua ei kuitenkaan enää kerry kotimaan tai muuten totutuilta markkinoilta, ja moni hieno kasvutarina on hidastunut. Vain harvat omistajat ovat lähteneet riittävillä panostuksilla hakemaan kasvua ulkomailta, eli kansainvälistymiseen tarvittavia askeleita ei ole otettu. Esimerkinkaltaisesti ruotsalaiset yritykset ovat olleet Suomessa huomattavasti aktiivisempia investoinneissaan, kuin suomalaiset yritykset Ruotsissa.    

Merkittävä syy liian varovaiseen kasvupyrkimykseen ja kansainvälistymiseen on se, ettei yrityksen omistuspohja ole riittävän hajautunut samat omistajatavoitteet ja -strategian jakavan omistajakunnan kesken. Olemme havainneet, että menestyneissä yrityksissä on pääosin yhtä tai kahta omistajaa laajempi omistajajoukko, jolloin yksittäisen omistajan henkilökohtainen, taloudellinen riski pienenee esimerkiksi toteutettaessa merkittäviä kasvuinvestointeja.  

OIKEA OMISTAJAKUMPPANI ON A JA O 

Omistuspohjan laajentaminen voi olla yrityksen menestymisen ja kasvun kannalta ratkaisevan tärkeää. Hyvän omistajakumppanin löytäminen vaatii ensivaiheessa omien omistajatavoitteiden ja -strategian laatimista, mikä auttaa omistajakumppanille asettavien kriteerien määrittämisessä. Tämän jälkeen oikean omistajakumppanin etsimisessä korostuu kokemus, osaaminen ja verkostot.  

Oikealta omistajakumppanilta odotetaan tyypillisesti rahoituksen lisäksi näkemystä sekä uudenlaista liiketoimintaosaamista esimerkiksi digitalisaatioon ja uuden teknologian hyödyntämiseen sekä valittuun strategiaan soveltuvia verkostoja. Pankkien rooli ei ole suora yrityksen omistaja-arvon kehittäminen, vaikka ovatkin usein tärkeässä roolissa kasvun mahdollistajina.  

Omistuksen hajauttaminen ei pidä olla itseisarvo. On äärimmäisen tärkeää, että kaikilla omistajilla on yhtenäinen näkemys siitä, mihin suuntaan ja millä resursseilla yritystä halutaan viedä ja mitkä ovat niin omistajien kuin yrityksen strategiset tavoitteet. Valtasuhteiden pitää olla yksiselitteisiä, ja päätöksenteon selkeää. Omistusta ei pidä suunnittelemattomasti hajauttaa niin, että päätöksenteosta tulee vaikeaa. Omistuspohjaa laajennettaessa on haettava toimiva taso, joka tukee yhteisesti hyväksyttyjä omistajatavoitteita ja yrityksen arvon kehittämistä.  

Kotimaisten yritysten omistajat haluavat pysyä kasvu-uralla, ja se voi vaatia siirtymistä ulkomaisille markkinoille tai totuttujen liiketoimintamallien perusteellista kyseenalaistamista. Toimeen ryhtyminen tuntuu olevan vaikeaa. Rohkaisun lisäksi tarvitaan kasvua tukevaa omistajarakennetta.  

Pääomasijoittaja tuo rahoitusmahdollisuuksien lisäksi parhaimmillaan uutta liiketoimintaosaamista ja -näkökulmaa sekä johtajuutta yrityksen arvon kasvattamiseen.  Ammattimaisesti ja oikealle taholle hajautetussa omistajuudessa kyetään luomaan lisää omistaja-arvoa, kun investointiriskitkin jakautuvat useammalle omistajalle. Tämä laskee kynnystä tehdä strategisesti yrityksen arvon kehittämisen kannalta merkittäviä investointeja ja kansainvälistymiseen liittyviä päätöksiä, mutta joskus myös omistaja-arvon suojaamisen kannalta välttämättömiä, vaikeitakin päätöksiä. 


#customerengagement #clientsatisfaction

128 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page